Leczenie u Pacjentów w podeszłym wieku

Osoby starsze, ze względu na swój wiek i zmiany zachodzące w ich organizmach wraz z upływem czasu, wymagają specjalnego traktowania, również w zakresie zdrowia jamy ustnej. Działem medycyny, który zajmuje się problemami jamy ustnej u seniorów, jest gerostomatologia. Dział ten obejmuje wiedzę z zakresu nauk stomatologicznych oraz z zakresu określonych dziedzin medycyny ogólnej  – takich, jak geriatria i gerontologia.

Głównym zadaniem gerostomatologii jest odpowiedź na stomatologiczne potrzeby profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne populacji osób po 60 roku życia. Według naszych obserwacji, rośnie liczba osób w wieku 65 lat i powyżej, korzystających z opieki stomatologicznej. Coraz więcej tych pacjentów ma własne zęby.

Najważniejsze z punktu widzenia leczenia endodontycznego – zwanego kanałowym są, związane z wiekiem, zmiany zachodzące w zębinie i miazdze zębów. Zmiany te mają charakter postępujący i nieodwracalny i mogą stwarzać problemy zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze. Zachodzące procesy fizjologicznego starzenia się miazgi czyli tkanki łącznej, występującej w kanałach i komorze zęba, w której zawieszone są naczynie krwionośne i włókna nerwowe, wpływają potencjalnie na osłabienie jej zdolności do reakcji na czynniki drażniące. Zmiany te dotyczą zwężenia lub całkowitego zamknięcia przez zębinę światła komory zęba i systemu korzeniowego, a także redukcji zarówno unerwienia jak i unaczynienia samej miazgi.

Co to oznacza dla lekarza endodonty? Odkładanie się tzw. zębiny wtórnej, która powoduje zwężenie światła komory i kanałów, a także powstawanie tzw. „zębiniaków” i zwapnień. Powoduje również trudności w odszukaniu światła kanałów i ich opracowaniu (poszerzeniu) mechanicznym.

Leczenie endodontyczne u osób w podeszłym wieku może być uznane za trudne z technicznego punktu widzenia, jednak statystyki podają, że skuteczność leczenia kanałowego jest podobna do leczeni u osób młodych. Uznaje się, że prawidłowo przeprowadzone leczenie u osób starszych, pozwala odnieść sukces nawet w 90% przypadków.

Istnieją jednak pewne różnice w postępowaniu z pacjentami w wieku podeszłym. Często są oni obciążeni chorobami ogólnymi i regularnie, od wielu lat, przyjmują różnego rodzaju leki, dlatego dokładny wywiad chorobowy, diagnostyka radiologiczna i kwalifikacja pacjenta do leczenia ma tutaj szczególne znaczenie. W przebiegu niektórych chorób, ogólny stan zdrowia pacjenta będzie przeciwwskazaniem do przeprowadzenia leczenia endodontycznego. Obniżona odporność organizmu może wpływać niekorzystnie na wynik leczenia – choć obecnie dostępne badania epidemiologiczne, nie potwierdzają tej tezy.

Procedury wykonywane podczas leczenia kanałowego zwiększają ryzyko zapalenia wsierdzia, czyli najbardziej wewnętrznej warstwy ściany serca . Osłona antybiotykowa nie jest wymagana, jeśli leczenie będzie przeprowadzone starannie, bez przekraczania długości robo-czej kanałów, gdyż nie występuje wtedy ryzyko zwiększonej bakteriemii – czyli przedostania się bakterii do krwi pacjenta.

Podsumowanie
Skuteczne leczenie kanałowe może być przeprowadzone u osób w podeszłym wieku, jeśli wcześniej przeprowadzi się prawidłową diagnostykę radiologiczną i kliniczną oraz zastosuje technikę pracy, która pozwoli ominąć trudności wywołane starzeniem się miazgi. Mimo, że nie udowodniono bezpośredniego wpływu stosowania urządzeń powiększających (np. mikroskopu) na długotrwałe powodzenie leczenia kanałowego, to jego przydatność nie może być kwestionowana. Łatwiejsze i szybsze jest z pewnością odszukanie ujść kanałów, a ryzyko powikłań np. perforacji korzenia jest zminimalizowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *